הזמנת סיור

אנא שלחו לנו מייל עם הבקשה ונדאג לחזור אליכם בהקדם.

  תקנון הפרס לאמנות רב-תחומית ע"ש אורי קצנשטיין לשנת 2022

  תקנון הפרס לאמנות רב-תחומית ע"ש אורי קצנשטיין לשנת 2022

  בשנת 2021 הוכרז, על-ידי המרכז לאמנות דיגיטלית – חולון, על הפרס לאמנות רב-תחומית ע"ש האמן אורי קצנשטיין אשר עבודתו התאפיינה בחיבורים ייחודיים בין פרפורמנס, סאונד, וידאו ופיסול. פרס זה יוענק אחת לשנה לאמן/אמנית/קבוצת אמנות נבחרים.

  הפרס על סך 70 אלף ש"ח, יינתן להצעה לפרויקט אמנות חדש וייחודי אשר יבלוט בחדשנות וייחודיות פורצת גבולות. ההצעה הזוכה תבחר ע"י ועדת השיפוט המקצועית.
  ההצעה יכולה להיות מכוונת למימוש בחלל מוגדר (מוזיאון, גלריה, במה) או חלל אלטרנטיבי (מרחב ציבורי, חלל זמני, מסך הטלוויזיה), ובמדיום אחד או יותר (פרפורמנס, סאונד, וידאו, פיסול).

  הפרס הוקם בתמיכתם הנדיבה של משפחת דנציגר ורבקה סאקר, מנוהל ע"י המרכז לאמנות דיגיטלית – חולון ומופעל בסיוע משפחת קצנשטיין וחברים.

  תדירות מתן הפרס

  הפרס יינתן אחת לשנה בהתאם למקורות התמיכה, וכתנאי לקיום מקורות. 

  ועדת השיפוט

  הועדה בהרכב של 5 שופטים שביניהם אוצרים ואמנים רב תחומיים ומנהל המרכז לאמנות דיגיטלית במדיטק חולון, בליווי נציגות משפחת קצנשטיין.

  הועדה תתכנס כחודש שלאחר המועד האחרון שייקבע להגשת ההצעות. 

  ככל שלאחר התאריך האחרון להגשת עבודות, לא תימצא עבודה הראויה לפרס על פי שיקול הוועדה, לוועדה האפשרות להציע השתתפות למועמדים נוספים הראויים לטעמה לקבלת הפרס, אף מעבר לתאריך האחרון להגשת המועמדים, ובלבד שתציע את ההצעה ל – 10 מועמדים חדשים לפחות, ותבחר זוכה/זוכים בפרס מתוך כלל ההצעות שהוגשו לה.
  ועדת הפרס שומרת לעצמה אפשרות לחלוקה של הפרס בין הזוכה לבין מציעים אחרים, באופן שהסכום יחולק בין כמה זוכים. 

  קריטריונים לשיפוט

  הצעות שיקבלו עדיפות יתאפיינו במרבית התכונות הבאות:

  * רב תחומיות מהותית, מעבר בין דיצפלינות, חיבורים מדיומליים

  * עבודה המרחיבה את גבולות המדיום

  * יצירה חדשנית וייחודית באמביציה, בחזון ובחריגה מקונבנציות מדיומליות

  * יחד עם תוכנית ישימה למימוש מבחינת מקום ומועד תצוגה

  תנאים לפרס 

  * האמן/אמנית/קבוצה מתחייב לממש את העבודה ולהציגה לא יאוחר משנה ומחצה מהודעת הזכייה.

  * במידה ויש לעבודה הזוכה מקורות תקציב נוספים, הפרס יהווה את מקור התמיכה העיקרי מכלל התקציב.

  * לזוכה יוצע ליווי אמנותי ואוצרותי ע"י חברי הועדה.

  * בנוסף תתאפשר הגישה והשימוש לשירותי היצירה הקיימים במרכז לאמנות דיגיטלית (מרכז מלאכות דיגיטלי, אולפן הקלטות, חדר מוזיקה, דפוס, אביזרי צילום ותצוגה, ארכיון ועוד)

  * סכום הפרס יינתן ב – 3 פעימות: 2 במהלך העבודה ובהתאם להתקדמות הפרויקט והאחרונה לאחר הצגתו. חלוקת התקציב בין הפעימות יסוכם יחד עם האמן בהתאם לאופי הפרויקט.

  * לוגו הפרס ואזכור התמיכה יופיע בכל פרסום הקשור בעבודה.

  * זוכה עבר בפרס לא יוכל להגיש מועמדותו בשנית. 

  אופן הגשת מועמדות לפרס

  כל אמן המבקש להגיש הצעה לפרס יכלול את הפריטים הבאים מרוכזים בקובץ PDF יחיד שלא יעלה בגודלו על 10MB: 

  1. עמוד שער הכולל את שם המועמד, כותרת ההצעה, צוות מלווה אם קיים
  2. פירוט הצעה לפרויקט – עד 500 מילה
  3. דימויים/וידאו/סקיצות לעבודה (עבור וידאו יש להפנות לאתר חיצוני)
  4. תקציב מפורט כולל הכנסות נוספות (אם קיימות) והוצאות מלאות
  5. צרכי הפקה הכוללים ציוד נדרש, אנשי מקצוע
  6. תוכנית ולוחות זמנים מתוכננים למימוש
  7. פרטים על החלל המתוכנן לעבודה או תיאור סוג החלל הנדרש
  8. קורות חיים + תיק עבודות

  פטור מאחריות  

  • עורכי התחרות, מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.
  • המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי התחרות מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרס. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

  תנאים נוספים 

  • עורכי התחרות רשאים להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.
  • מבלי לגרוע מן האמור בתקנון הפרס, עורכי התחרות שומרים לעצמה את הזכות להשתמש בהודעות בתחרות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.
  • עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את התחרות וכן לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון, באופן מלא או חלקי, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ועדת השיפוט.
  • המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכי התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

   

  תודה שנרשמתם לפעילות
  שם של האירוע
  תאריך: